ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՏԱՆԳԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

Խնամո՜ղ արարածոց,պահեա՜
Хранитель творений,

նշանաւ Խաչի Քո զհոգի եւ
знамением Креста Твоего сохрани

զմարմին իմ ի պատրանաց
душу и тело моё от

մեղաց, ի փորձութեանց
грехов, соблазнов

դիւաց եւ ի մարդոց
и против искушений и людей

անիրաւաց,եւ յամենայն
беззаконных, и от всякой

վտանգից հեգւոյ եւ մարմնոյ,
порчи души и тела,

եւ ողորմեա՜ Քո արարածոց եւ
и помилуй творения Твои и

ինձ` բազմամեղիս:
меня, многогрешного.