ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԳՆԱԼՈՒՑ ԱՌԱՋ


Տէ՛ր,ուղղե՛ա զգնացս մեր
Господи, исправь пути наши,

ի ճանապարհս խաղաղութեան:
дабы идти дорогой мирной

Տէ՛ր,ուղղեա՛ եւ առաջնորդեա՛
Господи, управь и предводительствуй

հոգւոց մերոց եւ ամենայն
души наши и всех

հաւատացելոց` գնալ ի
верующих идти

ճանապարհս խաղաղութեան
дорогой мира

եւ ի կեանս արդարութեան
и справедливой жизни

եւ ի կեանս յաւիտենից.
к вечному бытию.

ԱՄԷՆ:
Аминь.