ԱՊԱՎԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՉԻՆ

 

Խաչ Քո եղիցի մեզ ապաւէն,
Господь Иисус, Крест Твой

Տէ՛ր Յիսուս,յորժամ երեւիս
да будет нам опорою в час,

փառօք Հօր ընդ ամպս
когда явишься во славе Отца

լուսաւորս:Յայնժամ մեք մի՛
в облаках небесных. В час тот

ամաչեսցուք յուսացեալքս ի
да не устыдимся надеждою на

Քեզ,այլ զօրութեամբ Քով
Тебя, силою Твоей

մեծաւ բերկրեսցուք ընդ աջմէ
великою проповеди пред

Քումմէ,որպէս զորդիս լուսոյ
Тобою. Ибо Ты есть Сын Света

եւ որդիս տուընջեան:
и Господин Дня.

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՏԱՆԳԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

Խնամո՜ղ արարածոց,պահեա՜
Хранитель творений,

նշանաւ Խաչի Քո զհոգի եւ
знамением Креста Твоего сохрани

զմարմին իմ ի պատրանաց
душу и тело моё от

մեղաց, ի փորձութեանց
грехов, соблазнов

դիւաց եւ ի մարդոց
и против искушений и людей

անիրաւաց,եւ յամենայն
беззаконных, и от всякой

վտանգից հեգւոյ եւ մարմնոյ,
порчи души и тела,

եւ ողորմեա՜ Քո արարածոց եւ
и помилуй творения Твои и

ինձ` բազմամեղիս:
меня, многогрешного.

ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԳՆԱԼՈՒՑ ԱՌԱՋ


Տէ՛ր,ուղղե՛ա զգնացս մեր
Господи, исправь пути наши,

ի ճանապարհս խաղաղութեան:
дабы идти дорогой мирной

Տէ՛ր,ուղղեա՛ եւ առաջնորդեա՛
Господи, управь и предводительствуй

հոգւոց մերոց եւ ամենայն
души наши и всех

հաւատացելոց` գնալ ի
верующих идти

ճանապարհս խաղաղութեան
дорогой мира

եւ ի կեանս արդարութեան
и справедливой жизни

եւ ի կեանս յաւիտենից.
к вечному бытию.

ԱՄԷՆ:
Аминь.

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

 

Ե՛կ,Տե՛ր,ի տեսութիւն
Явись, Господь, узреть

հիւանդացեալ հոգւոյ իմոյ,
болезнь души моей,

դի՛ր զձեռն Քո ի վերայ
возложи длань Свою на

իմ.եւ բժշկեա՛, ասելով.
меня, и исцели, говоря:

Զօրացի՛ր,ա՛ռ զմահիճս Քո
«Укрепись, возьми постель свою

եւ ե՛րթ ի ճանապարհն կենաց
и иди путем

արդարութեան.
справедливости».

ԱՄԷՆ:
Аминь.

ՔՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ


Պահապան ամենայնի
Страж всех,

Քրիստոս, աջ Քո հովանի
Христос! Сохрани меня

լիցի ի վերայ իմ,ի տուէ եւ
под сенью десницы Твоей

ի դիշերի,ի նստիլ ի տան,ի
и днем и ночью, в дому и

գնալ ի ճանապարհ,ի ննջել
в дороге, во сне

եւ ի յառնել,զի մի՛ երբէք
и наяву, чтобы никогда

սասանեցայց եւ ողորմեա՛
не содрогнуться, и помилуй

Քո արարածոց եւ ինձ`
творения Твои и меня

բազմամեղիս.
многогрешного.

ԱՄԷՆ:
Аминь.